Integritetspolicy

Denna information beskriver utförligt hur AB Carlsson & Åqvist och Örebro Saluhall behandlar personuppgifter och hur vi ser till att behandlingen av personuppgifter utförs på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Allmänt

Denna information gäller för dem som ansöker om bostad eller lokal hos oss eller som bor i någon av våra bostäder, antingen som kontraktsinnehavare eller medboende eller hyr någon av våra lokaler. Den gäller också för våra leverantörer, samarbetspartners arbetssökande samt vid vår kommunikation och marknadsföring.
Det är viktigt för oss att man kan känna sig trygg när man lämnar sina personuppgifter till oss. Vi är angelägna om att skydda och respektera integritet och eftersträvar en hög säkerhetsnivå vid all behandling av personuppgifter. Vi har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder utifrån de krav som följer enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

AB Carlsson & Åqvist, organisationsnummer 556010-8945, är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Detta innebär att vi bestämmer ändamålen med (varför) och medlen (hur) för behandlingen av personuppgifter. Om man har några frågor eller vill veta mer om vår behandling, kan man kontakta oss via följande kontaktuppgifter: AB Carlsson & Åqvist, Nygatan 16A, 702 10 Örebro. Man kan också mejla oss på: fastigheter@aqv.se.

För vilka ändamål behandlar vi personuppgifter?

Vid ansökan om bostad eller lokal eller byte av bostad, gör vi en samlad bedömning av den sökandes uppgifter för att se om:

 • Vi kan erbjuda den sökande en bostad eller lokal som passar den sökande och dess behov.
 • Att den sökande lever upp till de krav som ställs i samband med uthyrning av våra bostäder och lokaler.


Under pågående hyresförhållande, behandlar vi personuppgifter i syfte att:

 • Administrera hyresförhållandet (till exempel för hyresavisering och för kontakt i samband med löpande förvaltning och underhåll av fastigheten)
 • Tillhandahålla tjänster och service
 • Administrera utskick (till exempel nyhetsbrev om vad som händer i fastigheten, marknadsföring och nöjdkundundersökningar)
 • Tillhandahålla jourtjänst så att vi kan bli uppmärksammade på eventuella tvivelaktigheter och få in oros- eller störningsanmälningar.
 • Förbereda och genomföra uppsägning, till exempel om uppgifterna i en oros- eller störningsanmälan enligt vår bedömning kan ligga till grund för uppsägning.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vid ansökan om bostad eller lokal samt ansökan om byte av bostad:
Vi behandlar ansökan med stöd av en intresseavvägning, det vill säga vi har ett legitimt intresse av att få behandla uppgifterna för ändamålet att behandla inlämnad ansökan och detta intresse väger tyngre än den risk för den sökandes integritet som behandlingen innebär. Vårt intresse består dels i att kontakta tidigare hyresvärdar för referenser, dels i att erbjuda en bostad som är lämplig utifrån den sökandes behov och ekonomiska situation.
Även vid ansökan om byte av bostad, behandlar vi personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Bestämmelserna om och förutsättningarna för själva bostadsbytet regleras i lag.

Under pågående hyresförhållande:
Merparten av vår behandling sker för att vi ska kunna fullgöra vår del av hyresavtalet eller för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter, till exempel enligt hyresrättsliga regler (så är till exempel fallet vid hyresavisering, kontakt i hyresärenden eller vid underhåll av fastighet och vid hyresförhandlingar). Vi använder även personnummer/organisationsnummer om det krävs för säker identifiering.
Viss behandling sker med stöd av en intresseavvägning, till exempel när vi skickar ut information, erbjudanden och nöjdkundundersökningar.
När vi behandlar uppgifter i samband med en oros- eller störningsanmälan registrerar vi och behandlar dessa med stöd av en intresseavvägning. För det fall det skulle förekomma uppgift om brottsmisstanke, sker behandling för att kunna tillvarata våra rättsliga anspråk.
Om någon behandling skulle kräva samtycke inhämtar vi det separat, till exempel om någon vill att vi noterar uppgifter om hälsa vid bostadsanpassning.

Personuppgifter som behandlas och lagringstid

Vid ansökan om bostad eller lokal samt ansökan om byte av bostad behandlar vi följande uppgifter:

 • Namn, kontaktuppgifter och nuvarande adress (inklusive lägenhetsnummer)
 • Namn, kontaktuppgifter och nuvarande adress (inklusive lägenhetsnummer) för ev. medsökande
 • Kontaktuppgifter till personer i ansökan (till exempel nära anhörig, god man/förvaltare, borgenär med mer)
 • Uppgifter från referenser i ansökan eller från tidigare hyresvärdar
 • Önskat boende till exempel hyresnivå, storlek, antal rum, läge i huset, bostadsområde
 • Familjeförhållanden, antal vuxna och antal barn samt ålder på barnen. Ev. husdjur.
 • Rökning
 • Boendeförhållanden vid intresseanmälan, hyresrätt, bostadsrätt, villa eller annan boendeform
 • Vi inhämtar även en kreditupplysning
 • Personnummer / organisationsnummer


Vid ansökan om förtur eller direktbyte raderar vi samtliga uppgifter för de som inte blir erbjuden en bostad. Om orsaken till att någon nekas bostad beror på misskötsamhet i tidigare boende eller att falska grunder åberopats vid ansökan sparar vi dock, under ett år, namn, födelsedatum, beslut om avslag samt en kortfattad notering om varför personen inte blivit erbjuden en bostad. Vissa uppgifter sparas även i två års tid för det fall vi skulle behöva dem vid talan om eventuell diskriminering.

Under pågående hyresförhållande behandlar vi följande uppgifter:

 • Namn, kontaktuppgifter och nuvarande adress (inkl. lägenhetsnummer och kontraktsnummer)
 • Personnummer eller organisationsnummer
 • Kontaktuppgifter till kontaktpersoner som meddelats oss (till exempel nära anhörig, god man/förvaltare, borgenär)
 • Uppgifter i samband med hyresavisering (till exempel OCR-nummer, hyresbelopp med mer).
 • Betalningsförsummelser
 • Uppgift om andrahandsuthyrning
 • Uppgifter rörande förbrukning av el
 • Uppgifter vi tar emot i samband med felanmälningar och vid avhjälpande av fel i bostaden och fastigheten.
 • Uppgifter vi tar emot i samband med störnings- eller orosanmälningar (till exempel uppgift om misskötsamhet)
 • Åsidosättande av sundhet, ordning och gott skick. Åsidosättande av vårdnadsplikten. Förekomst av ohyra
 • Bilder från kameraövervakning
 • Passageloggar i elektroniska nyckelsystem
 • Andra uppgifter som behövs för att vi som hyresvärd skall kunna fullgöra vår del av hyresavtalet
 • För att värna om integritet och säkerställa att dessa typer uppgifter inte innehåller kränkande eller värderande omdömen har vi tydliga rutiner som beskriver hur ärenden/anmälningar får registreras.


Majoriteten av uppgifterna ovan bevaras under hela kontraktsförhållandet och fram till den tidpunkt då samtliga  mellanhavanden med anledning av hyresförhållandet är slutligt reglerade. Uppgifter som registreras i samband med störnings- och orosanmälningar sparas inte längre än två år och raderas således löpande under hyresförhållandet.
Om hyresförhållandet upphör med anledning av misskötsamhet i boendet kommer vi att spara följande uppgifter i två efter det att hyresförhållandet upphört: namn, personnummer, hyresobjekt, avflyttningstidpunkt samt kort kommentar om avflyttningsorsak.

Leverantörer och samarbetspartners

AB Carlsson & Åqvist och Örebro Saluhall behandlar personuppgifter om kontaktpersoner hos våra leverantörer och samarbetspartners. Det kan bland annat handla om följande uppgifter.

 • Namn, adress, e-post och telefonnummer
 • Uppgifter om betalningar och betalningssätt
 • Avtal
 • Bokförings och revisionsunderlag


Grunden för lagringen är att vi skall kunna fullfölja ingångna avtal samt följa lagar och regler såsom bokföringslagen. Personuppgifter raderas då de inte längre är aktuella eller då affärsförhållandet eller samarbetet upphört.

Arbetssökande

AB Carlsson & Åqvist behandlar personuppgifter om arbetssökande. Detta sker dels genom ansökningar till utlysta tjänster och dels genom spontana intresseansökningar. Personupplysningar som behandlas kan bland annat vara.

 • Namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer
 • Nuvarande och tidigare befattningar
 • Intyg och referenser


Grunden för lagringen är att vi skall kunna utvärdera arbetssökande och förbereda anställning. Vi sparar uppgifter om arbetssökande två år efter avslutad rekryteringsprocess.

Kommunikation och marknadsföring

AB Carlsson & Åqvist och Örebro Saluhall behandlar personuppgifter för att kunna kommunicera med hyresgäster, kunder, leverantör eller samarbetspartner. Kommunikationen sker via sociala medier, email, hemsidor och pressmeddelanden.  Informationen som behandlas är.

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress och epostpostadress


Grunden för lagringen är att vi skall kunna sprida information om våra verksamheter och tjänster.

Utlämnande av personuppgifter

AB Carlsson & Åqvist och Örebro Saluhall är restriktiva med att lämna ut personuppgifter men ibland är det nödvändigt för att vi ska kunna administrera hyresförhållandet eller affärsförhållandet.
Vi lämnar ut kontaktuppgifter i samband med hyresförhandlingar, att reparation och underhåll ska ske i lägenhet, lokal eller fastighet.

Även andra bolag får ta del av personuppgifter i samband med tillhandahållande av tjänster till oss, till exempel vid administration eller support av våra IT-system. Genom avtal med dessa parter säkerställer vi att en hög skyddsnivå för dina personuppgifter upprätthålls.

Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter som till exempel polisen, skatteverket eller annan myndighet vid utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du under vissa förutsättningar särskilda rättigheter. Dessa är:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag), det vill säga en rätt att få bekräftelse på och information om vår behandling av dina personuppgifter
 • Rätt till rättelse, det vill säga en rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Rätt till radering, det vill säga en rätt att få dina uppgifter borttagna
 • Rätt till begränsad behandling, det vill säga en rätt att kräva att vår behandling begränsas, till exempel om du anser att dina uppgifter inte är korrekta
 • Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter
 • Rätt att inge klagomål till myndighet om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt lag


För det fall du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter, eller veta mer om någon av rättigheterna, och förutsättningarna för att utöva dem, vänligen kontakta oss via uppgifterna ovan.

Vi uppdaterar den här informationen kontinuerligt när nya direktiv och regler utarbetas från ansvariga myndigheter.

Branschöverenskommelse

Vi på AB Carlsson & Åqvist strävar efter att följa SABO och Fastighetsägarnas branschöverenskommelse och uppdaterade vägledning för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. (GDPR)